Premie zwaluwnesten

zwaluwen zwaluwnest

De zwaluw is bij ons een bekende vogel! We zijn in de lente blij als de zwaluwen terugkeren van hun verre tocht uit Afrika. En in september zien we ze weer verzamelen om te vertrekken.

Jammer genoeg gaat het niet goed met de zwaluwen. Sinds de jaren 60 is het zwaluwbestand sterk teruggenomen. Eén van de oorzaken is het verlies van geschikte nestplaatsen.

Met een premie wil het gemeentebestuur van Beernem in samenwerking met Natuurpunt bijdragen tot de bescherming van de zwaluwen. Hiermee tonen we waardering aan wie de zwaluwen blijvend toegang verleent tot hun nestgelegenheid, zorgen dat ze een modderplekje hebben om hun nesten te bouwen, een kleinschalig landschapselement zoals hagen, knotwilgen in de buurt hebben om te jagen op insecten, ... en tal van andere maatregelen om de zwaluwen te helpen.

Het gemeentebestuur wil landbouwers die hun steentje bijdragen, om de zwaluwen ook de komende generaties een vertrouwd zicht in Beernem te laten zijn, graag belonen met deze premie. Ook andere inwoners, waar zwaluwen onderdak vinden, kunnen genieten van deze regeling.

Voorwaarden

 • De premie is van toepassing voor bewoonde zwaluwnesten bij woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Beernem en is voorzien voor de gebruiker van het gebouw waarin zich de zwaluwkolonie bevindt.
 • De grootte van de kolonie wordt bepaald door de telling van het totale aantal bewoonde zwaluwnesten in of op alle gebouwen waarvan de aanvrager gebruiker is. Er wordt enkel premie uitbetaald voor bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen. (meerdere legsels in één seizoen in hetzelfde nest = één nest)
 • De premie dient jaarlijks aangevraagd te worden tegen ten laatste 15 juli. De aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal (gemeentelijk E-loket of per mail) of kan ook schriftelijk ingediend worden.
 • Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in dat de kolonie ter plaatse wordt gecontroleerd. Na controle wordt de premie uitbetaald.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe volgende voorwaarden strikt na te leven:
  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten;
  • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden zullen de nesten worden gespaard;
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten;
  • Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden;
  • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken;
  • De nesten mogen na het broedseizoen niet verwijderd worden en er wordt algemeen zorg gedragen voor het behoud van de nestgelegenheid.

De premie kan teruggevorderd worden indien de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.

Procedure

Je kon een aanvraag indienen tot en met 15 juli. Hierna komt een vrijwilliger van Natuurpunt de aanwezigheid van bewoonde nesten vaststellen.

Bedrag

De premie wordt als volgt vastgesteld:

  • zwaluwkolonie 1-2 nesten: € 20,00/jaar
  • zwaluwkolonie 3-5 nesten: € 35,00/jaar
  • zwaluwkolonie 6-10 nesten: € 50,00/jaar
  • zwaluwkolonie 11 nesten en meer: € 100,00/jaar

De maximum premie per aanvrager bedraagt € 100,00/jaar.
Alle aanvragen worden op het einde van de aanvraagtermijn behandeld. De premie wordt proportioneel verdeeld indien de aanvragen het totaal jaarlijkse voorzien krediet overschrijdt.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u