Attest of akte van erfopvolging

Voor een akte van erfopvolging wend je je tot de notaris. Voor een attest van erfopvolging wend je je tot het registratiekantoor.

Meer info

Omdat bij overlijden van de houder van een bankrekening niet altijd onmiddellijk duidelijk is wie de erfgenamen zijn, wordt de rekening en/of kluis van de betrokkene door de bankinstelling geblokkeerd.

Wel mogen de bankinstellingen een maximale som van € 5.000 deblokkeren voor de overlevende partner (gehuwden en wettelijk samenwonenden) voor dagdagelijkse uitgaven. De som wordt beschouwd als een voorschot op de verdeling van de nalatenschap. Wie het maximale bedrag overschrijdt, kan gesanctioneerd worden.

Voor het overige kan er slechts tot deblokkering van de rekening overgegaan worden op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgesteld door de notaris
  • een attest van erfopvolging, opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor

www.belgium.be
www.notaris.be

Procedure

Onderscheid attest en akte van erfopvolging

Een attest van erfopvolging wordt afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene, op voorwaarde dat de nalatenschap wordt beheerd door de beschikkingen inzake de wettelijke erfopvolging.

Registratiekantoor Brugge: Koning Albert I-Laan 1-5, bus 3, 8200 Sint-Michiels, tel: 02/57.806.60, fax: 02/57.977.87, email: rzsj.registratie.brugge@minfin.fed.be, openingsuren: 8.00 tot 12.00 u.

Is er een testament, huwelijkscontract of zijn er onbekwame minderjarigen (minderjarige erfgenamen, onbekwaam verklaarden, …), dan wordt een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris.

Aanvraag attest van erfopvolging

Om snel een vooringevuld aanvraagformulier te bekomen, neem je best onmiddellijk volgende documenten mee naar het registratiekantoor :

  • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door de dienst burgerlijke stand
  • het huwelijksboekje van de overledene (in het bijzonder de informatie over de echtgenote, erfgenamen en het eventuele huwelijkscontract)
  • als de overledene geen afstammelingen heeft, ook de huwelijksboekjes van de ouders van de overledene, en (half)broers of (half)zussen.

Alle identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene moeten voorkomen in het aanvraagformulier.

Je kan hier ook een aanvraagformulier downloaden. Vervolgens kiezen voor 'successierechten' bij 'thema'.

Aflevering van attest van erfopvolging

Na onderzoek door de ontvanger zal een attest van erfopvolging afgeleverd worden met de vermelding van het aandeel van elk van de erfgenamen in de nalatenschap.  De aflevering is kosteloos.
Met dit attest kan je naar de bank gaan om vrijgave van gelden, fondsen of waarden op naam van de overledene en/of de echtgenote te bekomen.

Ontbrekende informatie

Het is mogelijk dat het huwelijksboekje van de overledene of van de ouders van de overledenen is zoek geraakt. Nabestaanden kunnen zich in dit geval wenden tot de woonplaats van de overledene. De dienst bevolking kan dan eventueel de ontbrekende informatie bevestigen voor zover zij hierover beschikken.

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.