Schade aan landbouwteelten

Wateroverlast, vorst, ... en andere natuurelementen kunnen landbouwproducten schade berokkenen.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schadecommissie laten bijeen roepen. Hij roept hiervoor de schadecommissie bijeen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.
 

De schattingscommissie

De schattingscommissie is samengesteld uit:

 • de burgemeester of zijn afgevaardigde
 • de gewestingenieur van de administratie landbouw en visserij
 • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der Directe Belastingen
 • expert-landbouwers

Procedure

Neem contact op met de milieudienst. Zij helpen je verder met de schriftelijke aanvraag.

Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade dient namelijk tijdig een schriftelijke aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen ingediend te worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum van de schade en de oorzaak. De Schattingscommissie komt dan een officiële vaststelling doen van de getroffen schade.

Normaal gezien zijn er 2 vaststellingen nodig om de schade vast te stellen:

Een 1ste vaststelling:

 • Gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade.
 • Er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt.
 • Er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt.
 • Indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt.

Een 2de vaststelling:

 • Gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten.
 • Er wordt een proces-verbaal van 2de vaststelling opgemaakt.
 • Er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen.

 
De Schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Belang van de vaststellingen

De vaststelling van schade kan van belang zijn in volgende gevallen:

 • Aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
 • Eventueel een voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds (wet van 12 juli 1976).
 • Het proces verbaal van vaststelling van schade aan teelten kan eventueel gebruik worden voor de toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van de Europese Richtlijn.

Landbouwdienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 23 11 85
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u