Algemeen politiereglement GAS

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Maar eigenlijk gaat het om afspraken die we maken om het in je buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Het GAS-reglement bevat bepalingen rond geluidsoverlast, evenementen, vuur en rook, onderhoud van voetpaden, dieren,… Overtredingen van deze bepalingen kunnen aanleiding geven tot het opleggen van een GAS-boete. 

Met de drie gemeenten binnen de politiezone Het Houtsche (Beernem, Oostkamp en Zedelgem) streven we naar een zo uniform mogelijk reglement. Toch zijn er enkele verschillen. Zo blijft het mogelijk om in Beernem vreugdeschoten af te vuren. De traditie om je huwelijk aan te kondigen met een ‘schieting’ blijft in onze gemeente dus overeind.

Hoe werkt het?

Als een inspecteur van politiezone Het Houtsche een overtreding van het GAS-reglement vaststelt waardoor er overlast veroorzaakt wordt, maakt hij een GAS-PV op en stuurt dat naar de sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Voor sommige inbreuken moet de vaststelling ook naar het parket gezonden worden.

Als de sanctionerend ambtenaar oordeelt dat een administratieve boete opportuun is, deelt hij die mee aan de overtreder via aangetekende brief. De overtreder heeft de mogelijkheid om zijn verweer uiteen te zetten. Hij heeft hiervoor een termijn van vijftien dagen na datum van kennisgeving. Dit staat zo vermeld in de brief.

De sanctionerend ambtenaar kan beslissen om een administratieve geldboete op te leggen, of, als er tijdig én grondig verweer is ingediend, beslissen om te boete te verlagen of te seponeren. Hij brengt de overtreder hiervan in kennis via aangetekende brief. De overtreder kan nog beroep aantekenen bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank (bij minderjarigen).

Minderjarigen (vanaf 16 jaar)

Bij minderjarigen is een bemiddelingsprocedure verplicht. Als deze slaagt, kan geen geldboete opgelegd worden. Voorafgaand aan die bemiddeling neemt de sanctionerend ambtenaar contact op met de ouders van de minderjarige overtreder om na te gaan welke (opvoedkundige) maatregelen ze zullen nemen n.a.v. de overtreding. Volstaan die maatregelen dan kan het dossier stopgezet worden.

Sancties?

Een administratieve geldboete die kan oplopen tot € 350. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dat maximaal € 175. Bij een tweede gelijkaardige overtreding binnen de 2 jaar na de eerste vaststelling stijgt de geldboete, altijd met een maximum van € 350.

Daarnaast bestaan er nog andere sancties. Zo kan het College van Burgemeester en Schepenen een toestemming of vergunning verleend door de gemeente schorsen of intrekken of een inrichting tijdelijk of definitief sluiten. De burgemeester kan een tijdelijk plaatsverbod opleggen.