Resultaten Bouw mee aan Beernem

Bouw mee aan Beernem

Op zondag 13 oktober 2024 trekken we met z'n allen naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Dat nieuwe bestuur zal in 2025 een meerjarenplan voor 2026 tot en met 2031 opstellen.  

Om een goed meerjarenplan te schrijven, is er een grondige analyse nodig van wat goed loopt en wat beter kan: een omgevingsanalyse. Daarom vroeg de gemeente de inwoners hun mening over verschillende domeinen. Samen met CitizenLab werkte de gemeente een uitgebreid participatietraject uit.

Inwoners hadden de kans om via een website ideeën in te dienen over 9 thema's:

 • Inspraak en communicatie
 • Wonen en leven
 • Ontspannen en beleven
 • Duurzaam en milieuvriendelijk
 • Ondernemend Beernem
 • Kindvriendelijk Beernem
 • Zorgzaam Beernem
 • Veiligheid en mobiliteit
 • Dienstverlening

Tussen september 2023 en februari 2024 werd het platform 964 keer bezocht door 595 unieke bezoekers. Maar liefst 160 inwoners maakten een account aan. 74 inwoners voegden ideeën toe. 

Daarnaast organiseerden we in elke deelgemeente (en Oostveld) een fysieke inspraakavond. Daar konden burgers in gesprek gaan met elkaar en hun ideeën doorgeven.

We bundelden alle ideeën van de website en inspraakavonden. Je kan de volledige analyse onderaan deze pagina downloaden, of hieronder de samenvatting lezen.

Deze omgevingsanalyse is gebaseerd op ideeën van de inwoners. Ze dient als inspiratie voor de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning. Dit zijn dus geen beleidskeuzes: het is aan de volgende bestuursploeg om te onderzoeken of deze voorstellen haalbaar en wenselijk zijn.

1. Inspraak en communicatie

De respondenten vinden dat...

 • ...de communicatie tussen de inwoners en de gemeente beter kan.
 • ...er te weinig communicatie over wegenwerken is.
 • ...de website verouderd en ongebruiksvriendelijk is.
 • ...de communicatiekanalen diverser moeten zodat we alle inwoners bereiken.
 • ...de communicatie niet toegankelijk is voor anderstaligen.

2. Wonen en leven

De respondenten vinden dat...

 • ...het onderhoud van de straten beter kan.
 • ...er in een aantal straten geluidsoverlast is door bv. betonplaten, de snelweg, brommers of patserwagens.
 • ...er in de Fortstraat overlast is door geparkeerde vrachtwagens.
 • ...er meer groen moet zijn in het straatbeeld, door bv. hondenweides, volkstuintjes, voedselbossen en door het behoud van bestaande groene ruimtes.
 • ...openbare sites heringericht kunnen worden, bv. het oude zwembad en de kerk van Oostveld.

3. Ontspannen en beleven

De respondenten vinden dat...

 • ...de gemeente het particulier vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren meer kan promoten.
 • ...de openingsuren van de cafetaria van het nieuwe zwembad breder kunnen.
 • ...Oostveld nood heeft aan een autovrij moment en een plaats voor jongeren is.
 • ...overdekte voetbaltribunes een meerwaarde zouden zijn.
 • ...de beleving op en rond het kanaal beter kan.
 • ...er nood is aan meer polyvalente ruimtes die inwoners of verenigingen kunnen reserveren.
 • ...er meer vrijetijdsaanbod v oor volwassenen met en zonder beperking nodig is.

4. Duurzaam en milieuvriendelijk

De respondenten vinden dat...

 • ...de gemeente meer aandacht moet hebben voor bloemen, biodiversiteit en ontharding in de openbare ruimte.
 • ...de gemeente meer kan inzetten op duurzaam transport door bv. promotie van autodelen en overdekte fietsenstallingen bij bushaltes.
 • ...de gemeente meer kan inzetten op hernieuwbare energie, bv. windmolens in industriegebied toelaten en zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke gebouwen.
 • ...de gemeente de inwoners kan ondersteunen om thuis meer groenen en fruit te kweken.
 • ...de gemeente meer kan investeren in bijenkasten en samen kan werken met lokale imkers.
 • ...de gemeente het gemeentelijk patrimonium maximaal moet benutten en beter kan omspringen met leegstand.
 • ...de gemeente zich kan wapenen tegen wateroverlast door de waterlopen goed te onderhouden, te ontharden en bufferbekkens te creëren.

5. Ondernemend Beernem

De respondenten vinden dat...

 • ...de gemeente de lokale ondernemers beter kan ondersteunen door bv. de organisatie van lokale markten, extra plekken voor ambulante handel, organiseren van vorming voor starters, promotie van toerisme...
 • ...de gemeente de lokale landbouwers kan ondersteunen door bv. promoten van de korte keten en de organisatie van een seizoensmarkt.
 • ...de gemeente de horecazaken kan ondersteunen door bv. de organisatie van evenementen.

6. Kindvriendelijk Beernem

De respondenten vinden dat...

 • ...er nood is aan meer plaatsen in de kinderopvang.
 • ...er bij de aanleg van speelpleinen aandacht moet zijn voor peuters en diverse doelgroepen.
 • ...sommige jeugdlokalen aangepakt moeten worden.
 • ...de gemeente moet optreden tegen hangjongeren, bv. met een drugbeleid.
 • ...de gemeente kan inzetten op vrijetijdsaanbod voor kinderen met een beperking.

7. Zorgzaam Beernem

De respondenten vinden dat...

 • ...de gemeente meer kan optreden tegen eenzaamheid door bv. telefonisch contact met eenzame mensen, het project de Komkommer, de buurtambassadeurs.
 • ...de gemeente meer kan inzetten op aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers en de Mindermobielencentrale uitbreiden.

8. Veiligheid en mobiliteit

De respondenten vinden dat...

 • ...er veel verkeersproblemen zijn in de Wellingstraat door de komst en uitbreiding van het sportpark Drogenbrood.
 • ...snelheidsbeperkingen, trajectcontrole en fietsstraten op verschillende plaatsen de verkeersveiligheid kunnen verhogen.
 • ...de gemeente de trage wegen kan uitbreiden en goed moet onderhouden.
 • ...er te weinig straatverlichting is, waardoor ze zich onveilig voelen.
 • ...de gemeente de wegen goed moet onderhouden.
 • ...er te weinig parkeerplaatsen zijn.
 • ...een parkeerverbod op sommige plaatsen de verkeersdoorstroming kan verbeteren.
 • ...er meer handhaving van de parkeerregels nodig is .
 • ...er meer laadinfrastructuur nodig is voor elektrische voertuigen.
 • ...de gemeente een faciliterende rol moet opnemen om het openbaar vervoer te verbeteren.
 • ...de zwakke weggebruiker beschermd moet worden door bv. verlichting, verkeersremmers op landbouwwegen, goed onderhoud van de voet- en fietspaden. 

9. Dienstverlening

De respondenten vinden dat...

 • ...de openingsuren van het gemeentehuis te beperkt zijn.
 • ...de inwoners niet altijd op de hoogte zijn van het bestaande aanbod.
 • ...de permanente dienstverlening ook in Open blad kan komen, naast de actuele info.