Vergunning voor het vellen of kappen van bomen

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos (Decreet Ruimtelijke Ordening)

Voor het vellen of kappen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum één meter heeft. In bepaalde gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht: voor hoogstammige bomen gelegen in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied, op maximaal 15 meter rondom een vergunde (bedrijfs)woning of een vergund bedrijfsgebouw.

Een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van bomen, niet gelegen in een bos, vraag je aan bij het college van burgemeester en schepenen. Het aanvraagformulier kan je hieronder downloaden of kan je opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Als een hoogstammige boom om reden van ziekte, aantasting, windval of afsterven een acuut gevaar inhoudt voor omwonenden, passanten en goederen, dan kan een directe velling wegens acuut gevaar aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Neem in dit geval contact op met de milieudienst.

 

Kappen in een bos (Bosdecreet)

Voor het kappen van bomen in een bos (openbaar of privé) heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig.

 • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond,...). Hiervoor heb je altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het aanvraagformulier kan je opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Let wel, ontbossen kan enkel in woongebied en industriegebied. Voor andere gebieden geldt er een verbod tot ontbossen. Wil je toch ontbossen, vraag je hiertoe een ontheffing aan bij de bevoegde Minister (via het Agentschap voor Natuur en Bos).
  Bij ontbossing geldt er ook compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plaats worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
 • Kappingen van bomen in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert, mogen zonder vergunning uitgevoerd worden op voorwaarde dat de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan.
  Is dit niet het geval, dan moet je voorafgaand aan de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het aanvraagformulier kan je hieronder downloaden.

  Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet je deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Milieudienst

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 25
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u