Openbaarheid van bestuur

Iedereen kan bestuursdocumenten raadplegen, er een afschrift van krijgen, er uitleg over vragen en persoonsgegevens in bestuursdocumenten laten verbeteren.

Procedure

Aanvraag

Je dient de aanvraag in per brief of via e-mail bij de overheidsinstantie die het bestuursdocument bezit. De aanvraag bevat volgende info:

  • de naam en adres van de aanvrager
  • de info die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren
  • de keuze voor inzage of afschrift

Behandeling van de aanvraag

De aanvraag tot openbaarmaking wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 20 kalenderdagen per brief of per e-mail beantwoord. Bij kennisgeving van de beslissing wordt vermeld dat er beroep kan worden ingesteld bij de beroepsinstantie.

Als de aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is, begint een nieuwe termijn van 20 kalenderdagen te lopen vanaf het moment dat de aanvrager zijn aanvraag gespecificeerd of vervolledigd heeft.

De termijn van 20 kalenderdagen kan verlengd worden tot 40 kalenderdagen als de aanvraag moeilijk tijdig kan getoetst worden aan de uitzonderingen.

Beroep tegen de beslissing

Tegen de beslissing kan je beroep instellen bij de beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel, of via e-mail naar openbaarheid@vlaanderen.be.

Je beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om beroep in te stellen. De termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Regelgeving

Decreet Bestuursdecreet 7 december 2018

Dienst Communicatie en ICT

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 90 71
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u