Openbaarheid van bestuur

Iedereen kan bestuursdocumenten raadplegen, er een afschrift van krijgen, er uitleg over vragen en persoonsgegevens in bestuursdocumenten laten verbeteren. Uiteraard heeft dit enkel betrekking op documenten die effectief in het bezit zijn van het bestuur.

Aanvraag

Je dient de aanvraag in per brief of via e-mail (algemeendirecteur@beernem.be). De aanvraag bevat volgende info:

 • de naam en adres van de aanvrager
 • de info die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren
 • de keuze voor inzage of afschrift

Uitzonderingen

In principe kan elk bestuursdocument openbaar worden gemaakt. Sommige documenten worden niet of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Dit is echter uitzonderlijk en kan gebeuren omwille van: 
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • om geen afbreuk te doen aan het geheim van beraadslagingen
 • informatie die vrijwillig door derden is verstrekt en die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is bestempeld
 • vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie

Verder kan de aanvraag afgewezen worden:

 • als de vraag duidelijk onredelijk is
 • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is
 • als het gaat om een bestuursdocument dat niet af of onvolledig is. 
 • als de aanvraag betrekking heeft op interne communicatie.
 • als het gaat om een toekomstig document (dat dus nog niet bestaat op het moment van de aanvraag)
 • als de vraag vereist dat we informatie moeten verwerken of analyseren
 • als de vraag vereist dat we een samenvatting moeten maken van een omvangrijk dossier

Een volledig overzicht van de uitzonderingsgronden vind je op Welke bestuursdocumenten kunt u opvragen? | Vlaanderen.be

Procedure

De aanvraag tot openbaarmaking wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 20 kalenderdagen per brief of per e-mail beantwoord. Bij kennisgeving van de beslissing wordt vermeld dat er beroep kan worden ingesteld bij de beroepsinstantie.

Als de aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is, begint een nieuwe termijn van 20 kalenderdagen te lopen vanaf het moment dat de aanvrager zijn aanvraag gespecificeerd of vervolledigd heeft.

De termijn van 20 kalenderdagen kan verlengd worden tot 40 kalenderdagen als de aanvraag moeilijk tijdig kan getoetst worden aan de uitzonderingen of wanneer er meer tijd nodig is om de gevraagde informatie te verzamelen. We brengen je in dit geval op de hoogte.

Beroep tegen de beslissing

Tegen de beslissing kan je beroep instellen bij de beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel, of via e-mail naar openbaarheid@vlaanderen.be.

Je beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om beroep in te stellen. De termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Meer info

Meer informatie kan je vinden op de website openbaarheid van bestuur Vlaanderen.