Wil je een klacht indienen?

Een melding doen

Heb je een suggestie voor ons? Of wil je ons een probleem melden? Dan kan je dit gemakkelijk online doen via de meldingskaart. Klik hier om naar de meldingskaart te gaan.

Een klacht over onze dienstverlening

Als je niet tevreden bent over de manier waarop een gemeentelijke dienst of medewerker je heeft behandeld, dan kan je een klacht indienen. We zien een klacht als een opportuniteit tot het bijsturen en verbeteren van onze werking.

Heb je een klacht? Dan kan je dit via e-mail laten weten aan de klachtenbehandelaar via klachten@beernem.be of per brief t.a.v. de klachtenbehandelaar, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem.

Je klacht zal opgevolgd worden door de klachtenbehandelaar, die je binnen de twee weken een antwoord bezorgt.

De klachtenbehandelaar behandelt alle klachten over de ambtelijke organisatie en dienstverlening van het gemeentebestuur.

Worden beschouwd als niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:

 • anonieme klachten (identiteit en adres van de klager moeten gekend zijn)
 • niet voldoende duidelijk omschreven klachten
 • klachten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
 • klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich meer dan 6 maanden geleden voordeden
 • een klacht die betrekking heeft op een materie waarvoor de gemeente niet bevoegd is
 • een klacht over aangelegenheden waarbij de klager geen persoonlijk belang heeft
 • een klacht die al eens eerder behandeld is, ingediend door dezelfde indiener

Onderaan kan je het reglement klachtenbehandeling downloaden.

Als je geen antwoord krijgt of als je niet tevreden bent met het antwoord van de klachtenbehandelaar, dan kan je een officiële brief met je klacht richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Soms voeren lokale besturen taken uit die de Vlaamse regelgeving hen oplegt, bv. inzake ruimtelijke ordening of het milieubeleid. Als je vindt dat we die taken niet goed uitvoeren, dan kan je daarvoor bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht. Alle info over hoe je een klacht kan indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, lees je op Klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst | Vlaanderen.be.

Een klacht over beslissing college of gemeentebestuur

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale en provinciale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

De toezichthoudende overheid is niet altijd bevoegd om op te treden. Zo is zij bijvoorbeeld niet bevoegd voor een klacht tegen:

 • een goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (G)RUP: beroep mogelijk bij de Raad van State.
 • een omgevingsvergunning of weigering van een omgevingsvergunning: als de beslissing in eerste aanleg genomen is door het college, dan kan je beroep indienen bij de deputatie van het provinciebestuur.
 • bouwovertredingen: in geval van een bouwmisdrijf kan je terecht bij de dienst Omgeving ofwel bij de politie.
 • geluidshinder: voor klachten over geluidshinder kan je terecht bij de politie.
 • onderhoud wegen: voor klachten over gemeentewegen kan je terecht bij de gemeente (klachtenbehandelaar), voor klachten over gewestwegen kan je terecht bij Agentschap voor Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, wegen.westvlaanderen@mow.vlaanderen.be, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 Brugge.

Het is belangrijk dat je je klacht tijdig indient. Anders is je klacht onontvankelijk. Je moet binnen 30 dagen klacht indienen tegen de beslissingen van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

De 30 dagen gaan in vanaf de dag na de bekendmaking van de lijst van deze beslissingen op de website of andere webtoepassing van het betrokken bestuur.

Een aantal beslissingen moet integraal gepubliceerd worden op de webtoepassing . Tegen deze beslissingen moet je binnen 30 dagen klacht indienen vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit (bv. reglementen, beleidsrapporten ...).

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier. Dit kan ook via aangetekende e-mail op volgend e-mailadres: binnenland@vlaanderen.be. Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer info

Gaat je probleem niet over een gemeentelijke of federale administratie, dan kan je surfen naar www.ombudsman.be om de ombudsdienst te vinden die je kan helpen.