Wil je een klacht indienen?

Een melding doen

Heb je een suggestie voor ons? Of wil je ons een probleem melden? Dan kan je dit gemakkelijk online doen via de meldingskaart. Klik hier om naar de meldingskaart te gaan.

Een klacht over onze dienstverlening

Als je niet tevreden bent over de manier waarop een dienst of een ambtenaar je heeft behandeld, dan kan je een klacht indienen. We zien een klacht als een opportuniteit tot het bijsturen van onze werking.

Heb je een klacht? Dan kan je dit schriftelijk (via mail of per brief) laten weten aan de klachtenbehandelaar via klachten@beernem.be of per brief t.a.v. de klachtenbehandelaar, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem.

Je klacht zal opgevolgd worden door de klachtenbehandelaar, die je binnen de twee weken een antwoord bezorgt.

De klachtenbehandelaar behandelt alle klachten over de ambtelijke organisatie en dienstverlening van het gemeentebestuur.

Worden beschouwd als niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:

 • anonieme klachten (identiteit en adres van de klager moeten gekend zijn)
 • niet voldoende duidelijk omschreven klachten
 • klachten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
 • klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich meer dan 6 maanden geleden voordeden
 • een klacht die betrekking heeft op een materie waarvoor de gemeente niet bevoegd is
 • een klacht over aangelegenheden waarbij de klager geen persoonlijk belang heeft
 • een klacht die al eens eerder behandeld is, ingediend door dezelfde indiener

Onderaan kan je het reglement klachtenbehandeling downloaden.

Als je geen antwoord krijgt of als je niet tevreden bent met het antwoord van de gemeente, dan kan je een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Een klacht over beslissing gemeentebestuur

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale en provinciale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

De toezichthoudende overheid is niet altijd bevoegd om op te treden. Zo is zij bijvoorbeeld niet bevoegd voor een klacht tegen:

 • een goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (G)RUP
 • een omgevingsvergunning of weigering van een omgevingsvergunning
 • bouwovertredingen
 • geluidshinder
 • onderhoud wegen

Het is belangrijk dat je je klacht tijdig indient. Anders is je klacht onontvankelijk. Je moet binnen 30 dagen klacht indienen tegen de beslissingen van de gemeenteraad of de OCMW-raad.

De 30 dagen gaan in vanaf de dag na de bekendmaking van de lijst van deze beslissingen op de website of andere webtoepassing van het betrokken bestuur.

Een aantal beslissingen moet integraal gepubliceerd worden op de webtoepassing . Tegen deze beslissingen moet je binnen 30 dagen klacht indienen vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit (bv. reglementen, beleidsrapporten ...).

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier. Binnenkort kan dit ook via aangetekende e-mail op volgend e-mailadres: binnenland@vlaanderen.be. Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer info

Gaat je probleem niet over een gemeentelijke of federale administratie, dan kan je surfen naar www.ombudsman.be om de ombudsdienst te vinden die je kan helpen.

Dienst Communicatie en ICT

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 90 71
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u