naar inhoud

Wil je een klacht indienen?

Een melding doen

Heb je een suggestie voor ons? Of wil je ons een probleem melden? Dan kan je dit gemakkelijk online doen via de meldingskaart. Klik hier om naar de meldingskaart te gaan.

 

Een klacht over onze dienstverlening

Als je niet tevreden bent over de manier waarop een dienst of een ambtenaar je heeft behandeld, dan kan je een klacht indienen. We zien een klacht als een opportuniteit tot het bijsturen van onze werking.

Heb je een klacht? Dan kan je dit schriftelijk (via mail of per brief) laten weten aan de klachtenbehandelaar via klachten@beernem.be of per brief t.a.v. de klachtenbehandelaar, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem.

Je klacht zal opgevolgd worden door de klachtenbehandelaar, die je binnen de twee weken een antwoord bezorgt.

De klachtenbehandelaar behandelt alle klachten over de ambtelijke organisatie en dienstverlening van het gemeentebestuur.

Worden beschouwd als niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:

 • anonieme klachten (identiteit en adres van de klager moeten gekend zijn)
 • niet voldoende duidelijk omschreven klachten
 • klachten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
 • klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich meer dan 6 maanden geleden voordeden
 • een klacht die betrekking heeft op een materie waarvoor de gemeente niet bevoegd is
 • een klacht over aangelegenheden waarbij de klager geen persoonlijk belang heeft
 • een klacht die al eens eerder behandeld is, ingediend door dezelfde indiener

Onderaan kan je het reglement klachtenbehandeling downloaden.

Als je geen antwoord krijgt of als je niet tevreden bent met het antwoord van de gemeente, dan kan je een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Een klacht over beslissing gemeentebestuur

Ben je het niet eens met een beslissing die het gemeentebestuur (beslissing van burgemeester, college of gemeenteraad) heeft genomen, dan kan je klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Je kan een klacht indienen bij:

 • de deputatie van het provinciebestuur voor:
  • een beroep tegen de weigering van een bouwvergunning
  • een beroep tegen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen.
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur als het gaat over niet reglementair genomen beslissingen. Om ontvankelijk te zijn moet je klacht binnen de 30 dagen na de bekendmaking van het document waarop de klacht betrekking heeft, ingediend worden.

Meer info

Gaat je probleem niet over een gemeentelijke of federale administratie, dan kan je surfen naar www.ombudsman.be om de ombudsdienst te vinden die je kan helpen.

Dienst Communicatie en ICT

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 90 71
Open:
 • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
 • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
 • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
 • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u