Waarmee je niet terecht kan op het recyclagepark

Op het recyclagepark kan je met heel wat fracties terecht. Let wel, niet alle materialen en afval worden aanvaard. Onder meer volgende fracties worden door burgers vaak aangeboden maar worden niet ingezameld op het recyclagepark:

  • aarde
  • graszoden
  • restafval (in huisvuilzak)

De bruine huisvuilzak kan je aanbieden bij de huisvuilophaling, volgens de data vermeld op de afvalkalender. Voor de andere fracties neem je best contact op met een erkende afvalstoffeninzamelaar.

Het recyclagepark is NIET bedoeld voor de inzameling van:

  • bedrijfsafval
  • afval van grote verbouwingswerken
  • KGA (tenzij op de specifieke ophaaldagen, vermeld op de afvalkalender)

Meer info

Milieudienst, 050/28 91 25, milieudienst@beernem.be