Gedragen en duurzaam toekomstbeeld voor kerken

Via een heus inspraaktraject hebben inwoners meegewerkt aan een gedragen en duurzaam toekomstbeeld voor de Sint-Petruskerk en de Heilige Maria Moeder Godskerk. De toekomstmogelijkheden zijn verwerkt in een eindrapport dat als inspiratiebron kan dienen voor de betrokken kerkbesturen.

We hebben samen met de inwoners, het kerkbestuur en de lokale geloofsgemeenschap de toekomstmogelijkheden onderzocht van de Heilige Maria Moeder Godskerk en de Sint-Petruskerk in Oostveld. We werden hierin begeleid door Kapittel, dat al heel wat ervaring heeft opgedaan bij dergelijke herbestemmingstrajecten.

Na het startmoment in de Sint-Amanduskerk op 16 november 2021 en de vele gesprekken met onder meer de parochiegemeenschap, het kerkbestuur en het gemeentebestuur, waren er ook nog inspraakavonden met onze inwoners. Kapittel heeft alle input verwerkt in een eindrapport. Dit eindrapport stelt de toekomstmogelijkheden per kerk voor en kan als inspiratiebron dienen voor de betrokken kerkbesturen.

Voor beide kerken kwamen verschillende mogelijke invullingen naar voor tijdens het participatietraject. Op grond van de draagvlakbarometer werd vervolgens gekeken naar de invulling met het meeste draagvlak.

Toekomstbeeld Maria Moeder Godskerk

Voor de H.M.M.G.kerk was het draagvlak het grootste om de ruimte in te zetten voor sociale economie. Concreet zou men de ruimte kunnen laten exploiteren door sociale organisaties zoals de Kringwinkel, de Kapstok, armoedeorganisaties, de voedselbank, sociale horeca, repaircafé… die al dan niet via sociale tewerkstelling worden uitgebaat.

Het is nu de bedoeling dat er verkennende gesprekken gevoerd worden om na te gaan of er sociale organisaties zijn die interesse tonen om de ruimte in de kerk uit te baten. Bij voorkeur werken hierbij meerdere partners samen zodat de uitbating van het sociaal-economisch project rendabel (duurzaam) is.

Er is ook voor gekozen om een sacrale ruimte te behouden in de kerk, bv. de winterkapel.

Toekomstbeeld Sint-Petruskerk

Voor de Sint-Petruskerk was er het meeste draagvlak voor de functie van ontmoetingsplek in combinatie met horeca of buurtwinkel. Daarnaast wil men ook nog een sociale woonfunctie (assistentie-of kangoeroewoningen) toevoegen aan het toekomstbeeld. 

Het ideale scenario is dat de kerk het middelpunt vormt van een nieuw woonproject (zijbeuken en ruimte rond de kerk) en tegelijk het trefpunt blijft voor de volledige gemeenschap van Oostveld, waarbij de kerktoren en de middenbeuk kunnen dienen voor ontmoeting en horeca.

Voor de Sint-Petruskerk is er voldoende draagvlak om de kerk van haar liturgische functies te ontheffen. Wel kan er nog een kleine sacrale plek behouden worden. Het hoofdaltaar en priesterkoor kunnen hiervoor dienen.

Meer info

Bij de dienst Communicatie, communicatie@beernem.be, 050 28 90 71

op donderdag 20 oktober 2022
Nieuwsoverzicht