Maaiwerken langs kanaal

Om de natuur te beschermen, maait De Vlaamse Waterweg de bermen slechts op bepaalde momenten zoals vastgelegd in het Bermbesluit. D.w.z. dat er tijdens de eerste maaibeurt gemaaid wordt vanaf 15 juni t.e.m. 31 juli en tijdens de tweede maaibeurt vanaf 15 september t.e.m. 31 oktober. Voor de meeste waterlopen zijn er bermbeheerplannen opgemaakt in samenspraak met het agentschap voor Natuur en bos. Dan gelden er andere voorwaarden/termijnen dan vooropgesteld in het bermbesluit.

Bij de opmaak van een bermbeheersplan wordt zone per zone de aanwezige fauna en flora geïnventariseerd en op basis daarvan wordt dan de meest ecologische periode(s) voor het maaien vastgelegd. In heel veel zones maaien we daardoor reeds vroeger dan 15 juni, namelijk vanaf 15 mei, zo vermijden we tevens dat de bermen overal gelijktijdig moeten gemaaid worden en spreidt dit de werklast bij de aannemers. 

Meer info

De Vlaamse Waterweg

op zondag 15 mei 2022
Nieuwsoverzicht