PZ Het Houtsche licht haar veiligheidsbeeld en -aanpak 2021 toe

Tijdens de politieraadzitting van 20 april 2022 lichtte politiezone Het Houtsche het veiligheidsbeeld en de aanpak omtrent criminaliteit en verkeer toe. De meeste fenomenen dalen met uitzondering van ongevallen met stoffelijke schade en bepaalde verkeersinbreuken.

Veiligheidsbeeld

Het aantal feiten van cybercrime of informaticacriminaliteit neemt in vergelijking met vorig jaar af (22%). Dit ligt in lijn met de cijfers van de provincie West-Vlaanderen waar de afname 15% bedraagt.

Wat de eigendomsdelicten betreft dalen de woninginbraken met 28%. Een belangrijke vaststelling is dat het aantal pogingen stijgt in verhouding met de feiten wat er op kan wijzen dat onze preventieve aanpak werkt. De inbraken in voertuigen nemen met 21%  af t.o.v. 2020. De fietsdiefstallen dalen met 8%.

De inbreuken inzake overlast dalen met 13%. In de meeste gevallen gaat het over vandalisme. Sluikstorten kent in vergelijking met vorig jaar een lichte daling.

Inzake verkeersveiligheid blijft het aantal verkeersongevallen ongeveer gelijk. Enkel de ongevallen met stoffelijke schade kennen een stijging van 10%. Het aantal ongevallen met fietsers neemt af met 22%. De snelheidsinbreuken kennen een stijgende evolutie. Ook andere verkeersinbreuken zoals alcohol in het verkeer, gebruik gsm achter het stuur en stilstaan en parkeren nemen toe.  

Intrafamiliaal geweld stijgt sterk (78%). Feiten in het kader van verdovende middelen kennen een lichte afname met 6%.

In 2021 stelden we 43 corona-inbreuken vast. De meest voorkomende feiten waren het niet-naleven van het verplaatsingsverbod.

Veiligheidsaanpak

In de aanpak van veiligheid en (verkeers)leefbaarheid heeft politiezone Het Houtsche aandacht voor preventie, repressie en (na)zorg en werkt het op een duurzame manier samen met de andere partners van de veiligheidsketen.

In het kader van meer blauw op straat maakt de politiezone in hoofdzaak werk van een veilige schoolomgeving door de opleiding gemachtigd opzichter voor leerkrachten, zichtbare politiepatrouilles en verkeersregeling op gevaarlijke punten voor overstekende kinderen.

Het onthaal op afspraak kent een stijging. Dit zorgt voor een betere dienstverlening naar de inwoners: geen wachttijden, meer tijd en kwaliteit voor de burger.

De patrouilles op de hotspots worden op digitale wijze aangestuurd en de registraties gebeuren op het terrein aan de hand van een zelfontwikkelde app.

Bron: Politiezone Het Houtsche

op dinsdag 26 april 2022
Nieuwsoverzicht