Heropstart ontwerp- en omgevingsvergunningsprocedure voor tweede fase van het fietspadentraject tussen Beernem en Wingene

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de tweede fase van het fietspadenproject tussen Beernem en Wingene vernietigd in augustus 2021. AWV heeft beslist om dit arrest niet aan te vechten maar om het volledige ontwerp te hernemen en een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen.

Alternatievenonderzoek

In het te hernemen onderzoek zullen alle relevante varianten afgewogen worden op hun impact, in het bijzonder op de Speciale Beschermingszone (SBZ- Natura 2000) en het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het nieuwe onderzoek zal in eerste fase met open blik naar alle realistische alternatieven kijken en deze toetsen op hun milieu-impact en mobiliteitseffecten. Het blijft daarbij belangrijk het doel van dit project voor ogen te houden: een functionele fietsverbinding realiseren tussen Beernem en Wingene die voor alle fietsers en op alle mogelijke momenten van de dag veilig bruikbaar is.

Hoe gaat AWV daarin te werk?

Wingene en Beernem slaan, samen met AWV, de handen in elkaar om het fietsen tussen onze 2 prachtige gemeenten mogelijk te maken.

De onderzoeksvragen zullen besproken worden in de samen te roepen Projectstuurgroep, waarbij alle relevante instanties en actoren betrokken worden. Daar zal een plan van aanpak worden opgemaakt. Er zal een ontwerpbureau moeten aangesteld worden dat expertise heeft in de disciplines van Milieueffectrapportage, alternatievenonderzoek in de passende beoordeling, de uitzonderingsprocedure ADC-toets (A: is er een alternatieve oplossing voorhanden?, D: dient deze activiteit een dwingend algemeen groot belang? C: kunnen compenserende maatregelen opgesteld worden?) en, afhankelijk van de keuzes, een verscherpte natuurtoets van het VEN. AWV zal werk maken van stakeholderanalyse en draagvlakcreatie om dit gevoelige dossier meer kansen op slagen te geven. Op dit moment is het onmogelijk om al een realisatietermijn mee te delen. Ook de kostprijs voor de nieuwe studie is momenteel nog niet gekend.

op woensdag 24 november 2021
Nieuwsoverzicht