Maaiwerken langs kanaaloevers

Van De Vlaamse Waterweg kregen we het bericht dat de maaiwerken langs de bevaarbare waterlopen terug opgestart worden vanaf 15 mei.

Om de natuur te beschermen, maait De Vlaamse Waterweg de bermen slechts op bepaalde momenten van het jaar zoals vastgelegd in het Bermbesluit, d.w.z. dat er in principe tijdens de eerste maaibeurt gemaaid wordt vanaf 15 juni tem 31 juli en tijdens de tweede maaibeurt vanaf 15 september tem 31 oktober.

Voor de meeste waterlopen in beheer bij De Vlaamse Waterweg zijn er bermbeheerplannen opgemaakt in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en bos. Dan gelden er andere voorwaarden/termijnen dan vooropgesteld in het bermbesluit. Bij de opmaak van zo'n bermbeheersplan wordt zone per zone de aanwezige fauna en flora geïnventariseerd en op basis daarvan wordt dan de meest ecologische periode(s) voor het maaien vastgelegd.

In heel veel zones maaien we daardoor al vroeger dan 15 juni, zo vermijden we ook dat de bermen overal gelijktijdig moeten gemaaid worden en spreidt dit de werklast bij de aannemers. 

op maandag 17 mei 2021
Nieuwsoverzicht