Corona ondersteuningsplan voor Beernem

Het gewone leven komt opnieuw op gang. Maar we beseffen dat de coronacrisis voor heel wat inwoners, (horeca)zaken, verenigingen … niet evident was. Er zijn al federale en Vlaamse herstelmaatregelen uitgewerkt, maar ook als lokaal bestuur spelen we een belangrijke rol in de heropstart na de crisis. Daarom hebben we een een duurzaam herstelplan ten bedrage van € 490.000 uitgewerkt.

Het plan bevat maatregelen gericht op drie speerpunten:

 1. Kwetsbare groepen: € 115.000
 2. Het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding: € 210.000
 3. Lokale economie en toerisme: € 165.000

We hebben de verschillende adviesraden betrokken bij de opmaak van het plan. Het ontwerp van het plan werd besproken tijdens de gemeenteraadscommissie van 9 juni en is vervolgens goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad van 2 juli. We stellen het plan graag aan je voor.

Maatregelen voor onze inwoners, in het bijzonder de kwetsbare groepen

Aanwerven straathoekwerker

Ons Sociaal Huis is er om mensen in moeilijkheden te begeleiden en te helpen. Verschillende steden en gemeenten rapporteren een sterke toename van mensen die steun zoeken bij het OCMW-Sociaal Huis. In Beernem verwachten we ook een toename. We nemen een straathoekwerker aan om mensen die in moeilijkheden raken actief op te sporen. We willen meer mensen toeleiden naar het Sociaal Huis.

Financiële steun

We willen gerichte steun geven aan mensen in armoede of mensen die dreigen in de armoede te komen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van het volledige relanceplan: steun geven aan die mensen en sectoren die echt in de problemen dreigen te komen, en niet iedereen extra cash of steun geven. De vorm en de grootte van financiële steun varieert per persoon, afhankelijk van de specifieke situatie.

Psychosociale begeleiding

Er zijn, in vergelijking met vroeger, meer gevoelens van eenzaamheid, stress, relationele problemen … Ook bij de bredere bevolking. We willen inzetten op projecten met psychologen, bij voorkeur samen met de omliggende gemeenten. Daarnaast voorzien we ook (financiële) tussenkomsten voor psychosociale hulpverlening.

In het meerjarenplan 2020-2025 (hierna afgekort als MJP) werd een samenwerking rond volksgezondheid opgezet met LOGO Brugge-Oostende, samen met Oostkamp en Zedelgem. We willen hierbij focussen op het psychisch welbevinden en de weerbaarheid van mensen.

Opsporen van kwetsbare ouderen

Tijdens de coronacrisis hebben we alle 80-plussers opgebeld. We bekijken de extra zorgnoden en gaan na of elke oudere de premies ontvangt waar hij/zij recht op heeft en of ze, indien nodig, naar de juiste hulpinstanties worden doorverwezen.

We willen ook alle 70-plussers contacteren om na te gaan wie extra zorg kan gebruiken in de nasleep van de crisis.

Opstart ‘maaltijden aan huis’

In Beernem is er – in tegenstelling tot de omliggende gemeenten – geen bedrijf die maaltijden aan huis levert bij (financieel kwetsbare) ouderen. De ouderen hebben ook vaak nood aan speciale maaltijden (dieetrestricties, op speciale wijze bereid …) die lokale handelaars niet meteen voorzien.

We onderzoeken of we kunnen starten met ‘maaltijden aan huis’ waarbij de leverancier bovendien een oogje in het zeil houdt. Het is de bedoeling dat diegene die de maaltijden levert eventuele problemen signaleert aan het Sociaal Huis, zodat we snel kunnen ingrijpen indien nodig. We willen dit koppelen aan sociaal tarief.

Vele ouderen gaan naar het lokaal dienstencentrum (LDC) Mirte voor het middagmaal, maar door de crisis moest het centrum zijn deuren sluiten.

Antenneposten van lokale dienstencentra 

Het LDC is een middel om senioren uit hun sociaal isolement te halen. Het centrum voorziet ontspanning, vorming, een maaltijd en beginnende zorg. Binnen het LDC heeft men op die manier een goed zicht op wie onze hulpbehoevende senioren zijn.

In afwachting van de (uit)bouw van het LDC in Oedelem maken we versneld werk van de uitbouw van antenneposten in Oedelem, Sint-Joris en Oostveld. In eerste instantie willen we hen een voedzame maaltijd aanbieden eventueel  gekoppeld aan andere activiteiten  (bv. onderhoudsgym).

Detectie kwetsbare gezinnen via scholen

We lichten de scholen en directies in over het aanbod van het Sociaal Huis, meer bepaald welke steun we verlenen aan (kinderen van) kwetsbare gezinnen, niet enkel financieel (bv. tussenkomsten schoolfacturen), maar bv. ook op psychosociaal vlak. We vragen ook aan scholen om kwetsbare gezinnen door te verwijzen naar het Sociaal Huis

Actieplan maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

In samenwerking met het Sociaal Huis en de Jeugddienst onderzoeken we of we duurzame vrijetijdspakketten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen kunnen voorzien.

Digitale leermogelijkheden voor kansarme kinderen

Tijdens de coronacrisis hebben we laptops en Chromebooks in bruikleen gegeven aan kansarme kinderen. De digitalisering van het onderwijs zal zich verder zetten. De kinderen die dus niet over een pc, laptop … beschikken, zullen blijvend de dupe zijn. We bekijken daarom de mogelijkheid om structureel ICT-materieel te voorzien voor kansarme gezinnen.

Daklozen

Door de crisis zullen we op langere termijn wellicht nood hebben aan meer plaatsen voor noodopvang.

Vrijwilligerswerking

We willen zo snel mogelijk aan de slag met de vrijwilligerswerking zoals voorzien in het MJP:

 • Buddywerking
 • Creatie van het sociaal buurtnetwerk
 • Het project ‘huiswerkbegeleiding’ om leerachterstand bij kinderen weg te werken

Maatregelen voor het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding

Aanpassing tarieven gemeentelijke infrastructuur

Veel verenigingen en particulieren huren de gemeentelijke accommodatie. Door de coronacrisis werden deze locaties een periode gesloten. Uiteraard hoeven verenigingen en particulieren niet te betalen voor een zaal die ze niet konden gebruiken omwille van de crisis. We stellen bovendien de aanpassing van het tariefreglement van het gemeenschapscentrum (zoals voorzien in het MJP) uit.

Wie een zwembadabonnement heeft, kan bij de Sportdienst terecht om het abonnement te verlengen met het aantal dagen dat zwembad gesloten was.

Waarborgen subsidies voor de erkende verenigingen

Onze subsidiereglementen hanteren het principe dat een vereniging, naast een vast bedrag, extra wordt beloond bij het organiseren van activiteiten. Door de crisis moesten veel geplande activiteiten geannuleerd en/of uitgesteld worden, waardoor de subsidies van veel verenigingen dreigen te verminderen. Daarom zullen we voor het toekennen van de subsidies kijken naar referentiejaar 2019 (of een gemiddelde van de voorbije 3 jaren gebruiken).    

Noodfonds voor erkende verenigingen

We richten een noodfonds op waardoor we een financiële tegemoetkoming kunnen geven aan erkende verenigingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis

Ondersteuning voor heropstart activiteiten

We willen de heropstart van activiteiten zo goed mogelijk ondersteunen zodat zo weinig mogelijk (jaarlijkse) geplande activiteiten geannuleerd worden. We bieden niet enkel logistieke ondersteuning (bv. ontsmettingsmateriaal, extra nadars …), maar ook financiële ondersteuning (Heropstartfonds) aan. Ook willen we het streamen van voorstellingen mogelijk maken.

Kermissen

Over kermissen bestond lange tijd onduidelijkheid. Dit heeft ervoor gezorgd dat er bijna geen of geen randanimatie van de feestcomité’s zal zijn voor de zomerkermissen. Maar zonder randanimatie is een kermis minder aantrekkelijk om naartoe te gaan. Daarom willen we in de mate van het mogelijke toch een kermis organiseren met foorkramers in combinatie met (pop-up) cafés of Paraschol. We denken hierbij concreet aan ‘statiekermis’ en aan de septemberkermissen in Sint-Joris en Oedelem. 

Beernem Zomert: Paraschol

In juli en augustus richten we een ‘pop-up coronaproof evenementenplein’ in op de site van O.C. De Kleine Beer. We voorzien een mobiel overdekt podium en een tent voor de catering. Op het grasplein van O.C. De Kleine Beer stellen we parasols op volgens de corona afstandsregel. De ruimte onder elke parasol is een coronabubbel. Het aantal personen per bubbel wordt toegelaten naargelang de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

We organiseren zelf 4 activiteiten op het evenementenplein. De andere dagen kan het plein gebruikt worden door horeca-uitbaters en verenigingen.

Klik hier voor alle info over Paraschol.

Beernem Zomert: cultuur & erfgoed

 • zomertango
 • zomerexpo ‘Mathias Claerhout’ in Het Schepenhuys
 • gezinsinitiatief ‘zomer van Vlieg’
 • Expo’s in de bib:
  • tot eind augustus: illustrator Bert Dombrecht
  • vanaf september: expo 70 jaar Rozenfeesten
 • pop-up erfgoedtentoonstellingen

 Beernem Zomert: sport

 • Sport BINGO langs 3 verschillende wandelroutes (Sint-Joris, Oedelem, Beernem)
 • Beachvolleybal
 • Extra promoten van
  • wandelroutes, loopomloop, mountainbikeroute
  • Fiets- en wandelroutes van Sportief Beernem
 • Aanvraag voor kanaalzwemmen is ingediend voor 3 dagen
 • Individuele Kayak-Bike-Run: medaille te winnen voor de eerste 160 deelnemers
 • Introductie van Teq-voetbal op diverse ‘pleintjes’
 • Virtual reality-uitdagingen via Zwift of Strava uitwerken voor wandelen, lopen, fietsen
 • Sportelementen in wijken
 • Berenparcours – de 100 meter van Beernem

Winterevents

3 weekends, 3 dorpskernen. We gaan in elk van deze weekends een gebouw mooi uitlichten, met daaraan gekoppeld een wandeling met animatie, een pop-up winterbar…

Maatregelen voor lokale economie en toerisme

Het ziet er naar uit dat we deze zomer vooral in eigen land zullen doorbrengen. Beernem heeft heel wat troeven! Daarom willen we Beernem als toeristische trekpleister en overnachtingsplek in de picture plaatsen.

Een goede campagne om vakantiegangers én Beernemnaars aan te trekken zal ook een positief gegeven zijn voor onze horeca- en handelszaken. Meer mensen betekent automatisch ook meer consumptie. We gebruiken daarvoor het beeldmerk ‘Visit Beernem / We hebben het in Beernem’.

We willen Beernem blijvend als bruisende gemeente in de verf zetten. Ook de website www.visitbeernem.be krijgt een aantrekkelijke make-over en wordt uitgewerkt als hét platform om lokale economie, shopping, vrije tijd en toerisme te promoten.

Naast het aanbod van vrijetijdsbesteding voor onze inwoners hebben we uiteraard nog specifieke acties om ons toeristisch aanbod en onze lokale economie te promoten.

Acties om toeristisch aanbod extra in de kijker te zetten

 • We zetten op geregelde tijdstippen routes, verborgen plekken in de kijker.
 • We zullen een belevingswaarde toevoegen aan wandel- en fietssuggesties.
 • Promo voor mini-trekking in eigen regio.
 • Opzetten van project ‘toffe kiekjes in Beernem’: er worden mooie foto’s genomen van plekken die inwoners herontdekken. Ze posten die dan met de hashtag #igbeernem.
 • Update van de toeristische routes in de app ‘West-Vlinderen’
 • Nauwe samenwerking met Westtoer: aansluiten op evenementen van Westtoer, inzetten op promo voor Beernem …

Acties ter bevordering van onze lokale economie

 • We verlenen logistieke en vooral financiële ondersteuning aan initiatieven die de lokale economie promoten of bevorderen, met prioriteit voor de sectoren die het hardst getroffen zijn door het coronavirus zoals de horeca, logie-uitbaters …
 • Elke horecazaak die dit wou, kon zijn terras uitbreiden op openbaar domein.
 • Er komt een update van het boekje ‘Uit eten in Beernem’
 • De stickeractie “We hebben het in Beernem” wordt hervat vanaf september.
 • We maken van de Markt van Oedelem een bruisende plaats en leggen een petanqueveld aan.
 • In plaats van de Week van de Korte Keten plannen we de Zomer van de Korte Keten.

Corona ondersteuningsplan

In bijlage kan je het volledige corona ondersteuningsplan downloaden en nalezen.

op vrijdag 03 juli 2020
Nieuwsoverzicht