naar inhoud

Ambitieus masterplan voor Beernem

Het gemeentebestuur van Beernem heeft een ambitieus masterplan klaar voor 2013-2018. Dit masterplan biedt een duidelijke visie over het efficiënt gebruik van het Beernems patrimonium en een optimale afstemming met de gemeentelijke dienstverlening, een langetermijnvisie voor haar gebouwen en dienstverlening.

Er werd hierbij niet over één nacht ijs gegaan. Een grondige studie van verschillende diensten en locaties in de gemeente vormde de basis voor concrete scenario’s. Uit de verschillende scenario's heeft het bestuur verschillende opties weerhouden. Je leest ze hieronder.

 

Masterplan Beernem

  1. Er wordt een nieuwe polyvalente fuif- en turnzaal gebouwd op de site Drogenbrood met een oppervlakte van ongeveer 450 m². Hiermee krijgen de jeugd, en de lokale jeugdverenigingen opnieuw mogelijkheden om fuiven te organiseren op een geschikte locatie. De bestaande polyvalente zaal De Boeie in de Bloemendalestraat wordt verkocht.

  2. De bestaande hoofdbibliotheek wordt verbouwd en uitgebreid op de huidige locatie, en er wordt een verbinding gerealiseerd met het gemeentehuis. Deze keuze komt tegemoet aan de vraag van de bib, en biedt bovendien nog ruimte voor een aantal gemeentelijke diensten. Daarnaast maakt de verbinding met het gemeentehuis een betere exploitatie van het ‘levend’ gemeentelijk archief mogelijk. 

  3. De sociale dienst, PWA, enz. van het Sociaal Huis in St.Joris worden overgebracht naar het Sjok in de Bloemendalestraat. Dit wordt het nieuwe Sociaal Huis. Hiervoor zal een beperkte uitbreiding (100 m²) van de burelen noodzakelijk zijn. Dit kadert in de nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW, de integratie van een aantal diensten, en een efficiëntere dienstverlening.

  4. Het Sociaal Huis in Sint-Joris krijgt een nieuwe bestemming: ‘Huis van het Kind’. Hierin worden de diensten van ‘Kind en Gezin’, de gemeentelijke diensten buitenschoolse kinderopvang (BKO) en onthaalgezinnen ondergebracht. De BKO van Sint-Joris wordt overgebracht van de private woning naar het Huis van het Kind. De bib-dienstverlening in Sint-Joris wordt op een flexibele en klantgerichte manier uitgewerkt.

  5. De huur van het Jeugdhuis The Nooddle wordt verlengd in 2017. Op langere termijn wordt het jeugdhuis ondergebracht op de huidige plaats van het zwembad, in combinatie met een kunstenatelier. In de huidige legislatuur is een nieuw zwembad budgettair niet haalbaar, maar worden voorbereidingen getroffen om in de volgende legislatuur een nieuw zwembad te bouwen in sportpark Drogenbrood, aanleunend op de sporthal.

  6. Een archiefruimte voor het ‘slapend’ archief van de gemeente en het OCMW, het archief van particuliere verenigingen, een aangepaste ruimte voor opslag, voor opzoekingen, voor vlotte exploitatie, enz. zou uitstekend kunnen worden gerealiseerd in een deel van de Moeder Godskerk, mits de nodige aanpassingen in het kerkgebouw. De inname van de inkomruimte onder het doksaal, samen met het doksaal zelf op het eerste niveau, met beperkte interne aanpassingen ( +/- 250 à 300 m² totale vloeroppervlakte) zorgt voor een goede nevenbestemming van het kerkgebouw. Het karakter en de interne belevingswaarde van het interieur van de kerk blijft goed bewaard, en laat combinatie met de liturgische diensten perfect toe. Op die wijze zou tevens een aanzet gegeven worden tot een nuttige nevenbestemming van een kerkgebouw, een evolutie die zich in de toekomst ongetwijfeld zal verderzetten. De vraag hiertoe is gesteld aan de kerkraad.

  7. De buitenschoolse kinderopvang in de Beukendreef kampt met plaatsgebrek, o.m. door aanpassingen van de regelgeving en de werking in leefgroepen. De naastgelegen lokalen voor de jeugdverenigingen komen hiervoor in aanmerking. Mogelijks kan hier ook ruimte beschikbaar komen voor een teken- en kunstenatelier in afwachting van een permanente oplossing op de site van het zwembad.

  8. De in de Beukendreef gevestigde jeugdverenigingen zijn vragende partij voor een betere huisvesting. Het domeinpark Kleuterweelde leent zich hiervoor, zowel wat betreft ligging, als op vlak van speelruimte. Een deel van het gebouw in Kleuterweelde komt vrij als het archief van de Heemkring naar de HMMG-kerk zou kunnen verhuizen. Met de inname van deze ruimte en een mogelijke aanpassing van de bestaande gebouwen en/of uitbreiding met +/- 150 m² wordt daar een aangepaste huisvesting voor de jeugdverenigingen gerealiseerd en krijgt het park een polyvalente bestemming, bijvoorbeeld voor de Grabbelpaswerking.

Het bestuur is ervan overtuigd dat de gemaakte keuzes in het masterplan samen een goedgevuld en toekomstgericht programma vormen. Deze visie staat voor een betere afstemming en efficiëntere werking van de gemeentelijke diensten en maakt een duurzame en betere dienstverlening voor onze inwoners op middellange en lange termijn mogelijk.

Het gemeentebestuur deed voor de studie beroep op de WVI (West-Vlaamse Intercommunale).

op woensdag 07 mei 2014
Nieuwsoverzicht