naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kennisgeving plan-MER Watergevoelige Openruimte Gebieden WORG

Publieke inspraak van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 over de Aanduiding van watergevoelige Openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

 

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

 

U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota en het plan inkijken en opmerkingen geven. De nota en het plan liggen van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis van de 114 gemeenten aangegeven op p.2 van de kennisgevingsnota, bij de initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst) en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. U kan de kennisgeving ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.

 

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

 

Tot en met 30 augustus 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e-mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

 

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-PL0256

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

 

op maandag 30 juli 2018
Nieuwsoverzicht