naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Naar een publieke functie in het centrum van Oedelem

In het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 is de beleidsdoelstelling opgenomen om een tweede dienstencentrum voor inwoners met een beginnende zorgvraag te voorzien in het centrum van Oedelem.

Het succes van het dienstencentrum Mirte bewijst de noodzaak om een antwoord te kunnen bieden aan de komende vergrijzingsgolf. Eenzelfde nabije zorginstelling in het centrum van Oedelem voorzien is dan ook de uitdaging.

Het is een publiek geheim dat het “Huis Maes” (geklasseerde woning) als geschikte locatie voorbestemd was om er een dienstencentrum in onder te brengen. De plannen voor de verbouwing waren concreet, bovendien volledig in overeenstemming met de administratie onroerend erfgoed. De administratie Welzijn kan zich ondertussen evenwel niet meer vinden in de hogergenoemde site. De nuttige uitbatingsoppervlakte van het Huis Maes wordt te klein geacht om een dienstencentrum uit te baten.

Anderzijds zal een gedeelte van de site recht tegenover het Huis Maes – perceel grond/Bruggestraat 7-9 en eigendom van de gemeente – te koop worden aangeboden. Deze eigendom bestaat uit 2 delen: er wordt enerzijds een publieke parking aangelegd om de parkeerdruk in het centrum van Oedelem op te vangen. Deze werken zijn ondertussen in uitvoering. Een tweede deel (perceel grond aan de straatzijde met een oppervlakte van 447 m²) dient een publieke functie te krijgen.

Een van de mogelijkheden is de inrichting en uitbating van een dienstencentrum in het centrum van Oedelem, bovendien gekoppeld aan de uitbating van een aantal zorgflats. Dit voldoet zeker aan een maatschappelijke noodzaak.

Maar misschien zijn er ook andere publieke bestemmingen met een lokale verankering mogelijk op deze site. Om die reden wenst het bestuur kennis te krijgen van voorstellen of projecten die een invulling met maatschappelijke meerwaarde kunnen geven aan de invulling van deze site.

De minimale verkoopprijs van de grond wordt vastgesteld op € 240.000, zijnde de officiële schattingsprijs (€ 206.000) vermeerderd met de afbraakkosten en een gedeelte van de bovenbouw wegenis.

Voorstellen worden schriftelijk ingewacht uiterlijk tegen 15 oktober 2017 t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem.

op maandag 25 september 2017
Nieuwsoverzicht